ANRE schimbă legea energiei electrice: Perioada de facturare să fie lunară, eșalonări la plată pentru perioade mai lungi și pentru clienți vulnerabili, se introduce contractul cu prețuri dinamice

Carmen Radu nov. 25, 2022 2 comentarii
contor, energie electrica, curent

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) anunță o serie de modificări importante la legea energiei electrice, prin care va introduce mai multe noțiuni, respectiv cea de „client activ” și cea de „contract cu prețuri dinamice”, prin care va stabili ca perioada de facturare să fie lunară și prin care introduce eșalonări la plata facturilor în cazul în care perioada de facturare este mai lungă sau pe o perioadă de minim 3 luni pentru clienții vulnerabili.

Iată cele mai importante schimbări:

Perioada de facturare lunară

ANRE vrea ca, în cazul clienţilor casnici, precum şi în cazul clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă, perioada de facturare să fie lunară.

Legislația actuală arată că factura pentru energia electrică furnizată la locul de consum al clientului se emite de către furnizor pentru fiecare perioadă de facturare şi în intervalul de timp comunicat de către furnizor prin intermediul facturii. Perioada de facturare nu poate fi mai mare de 3 luni şi se stabileste prin contractul de furnizare.

Eșalonare

ANRE vrea ca, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta, la cererea clientului, este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

În plus, pentru clienții vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cererea acestora, să se facă pe o perioadă de minim 3 luni sau convenită de părţi.

Se introduce noțiunea de „client activ”

ANRE mai vrea introducerea noţiunii de client activ cu detalierea drepturilor, obligaţiilor, modului de certificare şi de vânzare a energiei electrice produse, regulilor de comercializare a energiei electrice pentru acești clienți etc.

Conform ANRE, clientul activ este clientul final care realizează oricare din următoarele activităţi:

a) consumă, stochează, vinde energia electrică produsă în spaţiile pe care le deţine, inclusiv energia produsă de unităţi de producere aparţinând unor terţi, dacă acestea sunt instalate în spaţiile deţinute de clientul final;
b) participă la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică,

dacă activităţile prevăzute la punctele a) și b) nu reprezintă principala lor activitate comercială sau profesională.

Se introduce contractul cu prețuri dinamice

Noile modificări introduc noţiunea de contract cu preţuri dinamice care trebuie să reflecte variaţia de preţ pe Piața din Ziua Următoare (PZU) şi/sau Piaţa Intra-zilnică de energie electrică (PI), la intervale cel puţin egale cu frecvenţa închiderii pieţei.

Astfel, furnizorul ce are în portofoliu mai mult de 200.000 de clienţi va fi obligat să încheie cu clientul care are montat contor integrat în SMI, contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, la solicitarea acestuia.

Furnizorii vor avea obligaţia de a publica oferte cu preţuri dinamice pe paginile proprii de internet şi în comparatorul ofertelor tip de furnizare a energiei electrice administrat de ANRE şi să transmită aceste oferte clienţilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la o solicitare primită în acest sens.

Contractul de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice reflectă variaţia de preţ pe PZU şi/sau PI, la intervale cel puţin egale cu frecvenţa închiderii pieţei şi se poate referi la preţuri pe intervale de consum (zi/noapte, ore vârf/ore gol etc) sau la preţuri care reflectă variaţia de preţ pe fiecare interval de decontare.

Contractul de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice cuprinde suplimentar și:

a) formula de calcul a preţului energiei electrice, cu defalcarea pe componente;
b) obligaţia furnizorului de informare a clientului privind prețurile stabilite pe PZU/ PI, după închiderea pieţei pentru ziua de livrare şi modalitatea de informare în cazul preţurilor care reflectă variaţia de preţ pe interval de decontare, prin indicarea unui legaturi unde se găsesc informaţiile respective.

Furnizorul care încheie contract cu preţuri dinamice este obligat să obţină acordul clientului anterior trecerii acestuia la un contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, să se asigure că clientul a primit informațiile relevante așa cum au fost furnizate şi înregistrează consimţământul explicit al clientului pe durata perioadei contractuale, în conformitate cu cerințele GDPR şi să ofere clientului acces gratuit la datele lui de consum, printr-o autentificare pe pagina de internet a furnizorului, pentru a analiza consumul și prețul real al acestora la intervale de timp cel puțin egală cu frecvența de decontare a pieței.

Clientul care solicită unui furnizor să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice trebuie să fie informat, în scris, de către furnizorul respectiv cu privire la:
a) compatibilitatea dispozitivelor de energie electrică din proprietatea sa, respectiv capacitatea lor de a regla consumul în conformitate cu semnalul de preț;
b) faptul că prețul final plătit depinde de profilul său de consum;
c) creșterea probabilă a prețului de furnizare în sezonul de vârf, când consumul de energie electrică este semnificativ mai mare;
d) gestionarea consumului de energie electrică pentru a preveni o potenţială creştere a valorii facturii;
e) faptul că prețul de furnizare al unui astfel de contract este supus unei mari variații în timp, în cadrul anului și de la un an la altul, în conformitate cu variația prețului PZU/PI;
f) valoarea unei facturi calculată la preţ dinamic faţă de valoarea calculată la preţul din contractul în vigoare, pe o perioadă similară a anului precedent;
g) avantajele, costurile şi riscurile pe care le prezintă contractele de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un contor integrat SMI.

Va fi ilustrată formula de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice

ANRE vrea să fie de asemenea ilustrată formula de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice, cu defalcarea componentelor.

Conținut minim al facturilor

ANRE introduce și actualizează conținutul minim al tuturor facturilor de energie electrică, respectiv informațiile obligatorii a fi incluse de furnizori în acestea.

Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor cu un client, trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, cel puțin următoarele:
a) identitatea, adresa şi datele de contact ale furnizorului;
b) identitatea, adresa şi datele de contact ale clientului;
c) obiectul, data intrării în vigoare şi data de încetare a contractului, precum şi durata contractului, după caz;
d) condițiile de reînnoire și de încetare a contractului și a serviciilor, inclusiv a produselor sau serviciilor oferite în același pachet cu serviciile respective, și a contractului, precum și dacă este posibilă încetarea fără comision a contractului;
e) perioada de facturare;
f) modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor de energie electrică;
g) preţul energiei electrice, care include componenta de achiziție a energiei electrice şi componenta de furnizare;
h) tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, în vigoare la data încheierii contractului, respectiv tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport – componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de sistem;
i) preţul de furnizare a energiei electrice, compus din preţul energiei electrice prevăzut la lit. g) şi tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, prevăzute la lit. h);
j) valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare, valabile la data încheierii contractului;
k) preţul final facturat care include preţul de furnizare a energiei electrice prevăzut la lit. i) şi valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare prevăzute la lit. j), valabile la data încheierii contractului;
l) după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună sau lei/zi şi tarifele altor servicii oferite;
m) penalităţile de întârziere;
n) modalitatea de comunicare a preavizului de către furnizor;
o) modalitatea de transmitere de către client a indexului autocitit;
p) modalitatea de transmitere a facturilor de energie electrică şi a documentelor anexate acesteia/notificărilor/solicitărilor/comunicărilor;
q) modalitatea şi termenul de returnare a sumelor, inclusiv la încetarea contractului de furnizare;
r) compensaţii acordate şi modalitatea de rambursare a acestora, în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere; clientul final are dreptul să primească compensaţii pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
s) orice alte informaţii prevăzute în oferta aleasă de client;
t) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor;
u) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz;
v) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de distribuţie, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat de furnizor, astfel încât clientului să îi fie transmise drepturile şi obligaţiile care îi revin din contractul de distribuţie;
w) dreptul de denunţare unilaterală a contractului de furnizare de către client în condiţiile precizate de actele normative în vigoare;
x) modalitatea de constituire/actualizare/restituire a unei garanţii financiare şi modul de executare a acesteia;
y) condițiile în care clientul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale cauzate de OD/furnizor;
z) tipurile de servicii de mentenanţă oferite, dacă este cazul;
aa) informaţii privind drepturile clienţilor, inclusiv privind soluţionarea plângerilor.

Se actualizează modalitățile de soluționare a plângerilor privind facturarea

ANRE detaliază și actualizează modalitățile de soluţionare de către furnizor a plângerilor privind facturarea, astfel clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii, iar furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă indiferent dacă factura a fost sau nu achitată și să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.

Sursa foto: Parlamentul European

Comentarii

  1. O țară plina de interlopi și hoți . O cooperativa corporatistă comunistă capitalistă care a supt banii românilor ….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *