EXCLUSIV Cum arată proiectul de lege privind măsurile fiscale pe care Guvernul vrea să își asume răspunderea: Impozit minim pe cifra de afaceri, pentru companiile cu afaceri peste 50 milioane de euro, până în 2026 / Impozit pe afaceri pentru bănci – DOCUMENTUL INTEGRAL

Elena Deacu sept. 15, 2023 16 comentarii
marcel ciolacu parlament

Măsurile fiscale și cele pentru reducerea cheltuielilor bugetare menite să acopere „gaura de la buget” au fost reunite de către Guvern într-un proiect de lege (variantele anterioare erau ordonanțe de urgență), pe care Executivul urmează să își asume răspunderea în Parlament. G4Media și Economedia au obținut acest document și vă prezintă și principalele măsuri și schimbări .

Măsurile fiscale

Impozit pe cifra de afaceri pentru companiile cu afaceri peste 50 de milioane de euro

Guvernul introduce un impozit minim pe cifra de afaceri. Acesta vizează contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro și care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri. Aceștia vor fi obligați să plătească impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină astfel:
a) Pentru contribuabilii care au rata rentabilității (Rr) sub 3% inclusiv:
IMCA = 0,5%*(VT – Vs – I – A)
b) Pentru contribuabilii care au rata rentabilității peste 3%:
IMCA = 1%*(VT – Vs – I – A)
c) Pentru aplicarea alin. (1) și a lit. a) și b) ale prezentului alineat, indicatorii au următoarea semnificație:
IMCA = impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul.
Rr = rata rentabilității, determinată potrivit formulei:
Rr = Profit net/CA x 100
Profit net = soldul creditor al contului de profit sau pierdere la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
CA = cifra de afaceri reprezentând diferența dintre veniturile totale (VT) și veniturile care se scad din veniturile totale (Vs), determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
VT = venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
Vs = venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz, reprezentând:
(i) veniturile neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24;
(ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
(iii) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
(iv) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I;
(v) veniturile din subvenţii;
(vi) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
I = valoarea achiziției/producției de active prezăzute la art. 22 alin. (1), efectuată în trimestru/anul de calcul, începând cu anul fiscal 2024, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2024; în cazul în care aceste categorii de active se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, valoarea luată în calcul pentru determinarea acestui indicator este cea înregistrată în evidența contabilă aferentă trimestrului/anului de calcul, după caz;
A = amortizarea contabilă a activelor prevăzute la art. 22 alin. (1), achiziționate/produse înainte de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024.

Pentru efectuarea comparației, impozitul pe profit trimestrial/anual reprezintă impozitul pe profit înainte de scăderea sumelor potrivit legii, ajustat astfel: din acest impozit pe profit se scad sumele reprezentând sponsorizare/mecenat, alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare, precum și reducerea conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, după caz, și nu se scad sumele reprezentând creditul fiscal extern, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 și impozitul pe profit scutit potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, după caz.

Prevederile se aplică pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026 inclusiv.

Impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru bănci

Guvernul va introduce un impozit pe cifra de afaceri pentru bănci. Instituțiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri.

Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă.

Din impozitul pe cifra de afaceri, datorat potrivit alin. (1), nu se scad sumele reprezentând creditul fiscal extern, impozitul pe profit scutit sau redus, sponsorizare/mecenat, precum și alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare.

Prevederile se aplică pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026 inclusiv.

Microîntreprinderile trec la impozit pe profit dacă au rată de rentabilitate peste 30%

Întreprinderile care realizează venituri de peste 60.000 de euro și vor avea o rată de rentabilitate de peste 30% vor plăti impozit pe profit de 16%.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;

b) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, CAEN: 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – „Activități juridice” – numai pentru activitățile avocaților, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 60.000 euro și o rată a rentabilității de peste 30%, calculată ca raport între profitul contabil și veniturile totale, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează acest caz. În sensul prezentului alineat, în cazul în care contribuabilul înregistrază pierdere contabilă, se consideră că rata rentabilității este zero.

Totodată, acționarii care au peste 25% la mai multe întreprinderi vor trebui să decidă cărei companii i se vor aplica regulile pentru microîntreprindere.

„În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care iese/ies de sub incidența prezentului titlu și care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția de deținere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită”, arată proiectul.

Se elimină scutirea de impozit din IT, construcții, sectorul agricol și industria alimentară pentru angajații care câștigă mai mult de 10.000 lei brut

Scutirea de impozit din IT, construcții, sectorul agricol și industria alimentară se aplică la un singur angajator/plătitor, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv obținute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui singur contract individual de muncă. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

Crește TVA pentru anumite produse

Mai multe produse vor aplica TVA de 9% în loc de 5%, iar altele de 19% în loc de 9%.

Cota redusă de 9% se va aplica pentru:

“e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, semințe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, ale căror coduri NC se stabilesc prin normele metodologice, cu excepția:
1. băuturilor alcoolice;
2. băuturilor nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202;
3. alimentelor cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.
k) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, precum şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202; ”
m) livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuința include și amprenta la sol a locuinței. În sensul prezentului titlu, prin locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege:
1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari;
2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;
3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 octombrie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 9%;
4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței;
n) livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, care se încadrează în valorile de referință pentru emisiile de particule stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid și cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menționat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE, destinate locuințelor, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziționate separate;
o) livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, care se încadrează în valorile de referință pentru emisiile de particule stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei şi cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menționat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziționate separat, destinate clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităților aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepția societăților comerciale;
p) livrarea și instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor prevăzute la lit. o) și p);
r) livrarea sistemelor prevăzute la lit. o) şi p) ca parte componentă a livrărilor de construcții, precum și livrarea şi instalarea sistemelor prevăzute la lit. o) și p) ca extraopțiuni la livrarea unei construcții, pentru destinatarii prevăzuți la lit. o) şi p);
s) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);
ș) livrarea de produse ortopedice.”

Cota redusă de 5% se va aplică pentru:

”b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, cinematografe, spectacole organizate de instituțiile publice ale statului/autorităților publice/instituțiilor publice;
m) livrarea către persoanele fizice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, și de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 31 00 şi 4401 32 00; livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumegușului, deșeurilor și resturilor de lemn neaglomerate, care se încadrează la codurile NC 4401 41 00 şi 4401 49 00, realizată către persoanele fizice în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declarații pe propria răspundere a beneficiarului;
n) livrarea către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale şi unități de asistență socială, de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, şi de rumeguș, deșeuri şi resturi de lemn, aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 31 00 şi 4401 32 00; livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumegușului, deșeurilor și resturilor de lemn neaglomerate, care se încadrează la codurile NC 4401 41 00 şi 4401 49 00, realizată către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale şi unități de asistență socială, în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declarații pe propria răspundere a beneficiarului;”

Prevederile intră în vigoare la 1 octombrie.

Impozit pe locuințe și autoturisme scumpe

Va fi introdus un impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, pentru:
a) persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare impozabilă calculată potrivit art. 457, individuală sau cumulată, după caz, depășește 2.500.000 lei;
b) persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

Impozitul special se calculează după cum urmează:
a) în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă individuală sau suma valorilor impozabile individuale, după caz, comunicată/comunicate de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei;
b) în cazul proprietăților reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Impozit de 5% pentru achiziția de locuințe doar dacă contractele au fost încheiate înainte de 1 ianuarie 2023

Prin derogare, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2023, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru:
a) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe;
b) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe;
c) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare

Numărul total al posturilor de demnitate publică efectiv ocupate aferente funcțiilor de secretarilor de stat, consilieri de stat, subsecretarilor de stat, vicepreședinților și a funcțiilor asimilate acestora, se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 25%.

Numărul de posturi de consilieri din cadrul cabinetului respectiv cancelariei, precum și numărul de posturi din cadrul autorităților/instituțiilor publice de interes local se reduce cu 50% din totalul numărului de posturi aprobate până cel târziu la data de 1 noiembrie 2023.

Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se desființează.

Guvernul dă însă șansa unor persoane aflate în posturi de conducere, dacă se atinge maximul de posturi de conducere prevăzut, să își transforme funcția de conducere într-o „funcție publică de conducere superioară”.

Articolul din proiectul de lege: „Funcția publică de conducere de șef birou poate fi transformată într-o funcție publică de conducere superioară cu încadrarea în normativul de personal și procentul de funcții de conducere prevăzute de prezenta lege și personalul cu funcție publică de șef birou îl poate ocupa cu acordul acestuia, dacă personalul care a deținut funcția publică de șef birou îndeplinește condițiile de vechime, experiență și studii de specialitate prevăzute de lege pentru acea funcție publică de conducere”.

Totodată, anumite instituții desființate se pot reorganiza.

„Prevederile […] se aplică și structurilor teritoriale organizate ca birouri/servicii care beneficiază de autonomie funcțională, prin care se desfășoară activități de uz și interes public la nivel teritorial și se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea unui ordonator de credite prin reorganizarea acestora ca servicii teritoriale având normativul de personal, prin excepție de la precederile art.XXI, alin.(2), aprobat prin memorandum aprobat în Guvernul României la propunerea ordonatorilor principali de credite, fără ca reorganizarea să conducă la creșterea cheltuielilor de personal la nivelul ordonatorului de credite în subordinea/coordonarea/autoritatea căruia se află acestea”.

Indemnizațiile de hrană se vor acorda doar pentru personalul cu venituri nete lunare sub 14.000 lei (față de 8.000 lei anterior).

„Începând cu 1 octombrie 2023, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, pentru personalul încadrat ale căror salarii/indemnizații de încadrare lunare sunt de până 14.000 lei inclusiv indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii minime pe economie în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, actualizat anual cu indicele prețului de consum comunicat anual de Institutul Național de Statistică, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, arată proiectul de lege.

Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maxim 25 lei/lună/aparat de telefonie mobilă (anterior 50 lei).

Începând cu exercițiul bugetar al anului 2024, la elaborarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale aferente capitolului bugetar ”Cultură, Recreere și Religie” nu pot depăși 2,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent (față de 7,5% anterior). La determinarea procentului de 2,5% aplicat asupra veniturile proprii nu se includ cheltuielile destinate activităților sportive, recreative precum și instituțiilor publice de cultură indiferent de natura acestora și forma lor de organizare

Începând cu data de 1 iulie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/ locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice;
b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar.

Prin comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a activității către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale/județene/centrale trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:
a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;
b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii.

Guvernul României a introdus însă un articol prin care spune că poate aproba prin memorandum excepții de la procesul de comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a activității către alte structuri organizatorice pentru instituțiile publice/entitățile publice numai în situațiile în care activitatea instituțiilor publice/entităților publice este considerată unică.

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație constă într-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă nu poate depăși de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al regiei autonome, avizat de autoritatea publică tutelară și notificat AMEPIP, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de regia autonomă.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă.

Companiile și regiile de stat vor trebui să îndeplinească mai multe criterii, față de cele anterioare, pentru ca membrii din consiliile de administrație să primească indemnizații.

Componenta fixă a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori dar nu mai mult de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele de timp în care regia autonomă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
b) nu are datorii restante față de frurnizori și față de alți creditori;
c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. Componenta variabilă nu poate depăși de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă și se acordă numai dacă regia autonomă:
a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și Cifra de Afaceri este mai mare de 5%;
f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

Numărul funcțiilor de conducere din structurile organizatorice ale operatorilor economici este de maxim 8% din numărul total de posturi aprobate pentru acestea. Personalul cu funcții de conducere eliberat din funcția de conducere deținută ca urmare a neîncadrării în procentul de funcții de conducere are dreptul de a ocupa o poziție vacantă de conducere, dacă există. Dacă nu există o poziție de conducere vacantă corespunzătoare, postul ocupat de acesta se transformă în post de execuție care corespunde studiilor şi vechimii în specialitatea acestuia/

Cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026 contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului României și sunt autonome din punct de vedere funcțional și financiar datorează anual o taxă specială în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net/rezultatului patrimonial/profitului contabil obținut din activitatea specifică pe care o desfășoară în calitate de autorități/agenții/instituții autonome de reglementare/control/prestări servicii/autorizări dar nu mai puțin de 25% (anterior era 33%) din valoarea veniturilor curente obținute ca urmare a încasării tarifelor/taxelor indiferent de denumirea acestora și de modul de reglementare pentru activitatea curentă desfășurată sau rezultate din colectarea unor taxe/tarife ca urmare a exercitării funcțiilor de reglementare/control/prestări servicii/autorizări.

Cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/norma de hrană indiferent de denumirea acesteia stabilite conform reglementărilor legale sau conform contractelor colective de muncă nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minime brute valabile la data de 1 ianuarie 2019/an/persoană actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, instituţiile şi autorităţile publice astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor culturale și tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Se aprobă stabilirea de măsuri de natură salarială pentru a înlătura discriminările salariale de la nivelul structurilor organizatorice ale Ministerului Finanțelor și ale structurilor sale teritoriale care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea acestuia pentru care au fost emise în acest sens sentințe ale instanțelor de judecată.

Sursa foto: Facebook/Marcel Ciolacu

Comentarii

  • Stai linistit, ca doar impozitul nu il plateau IT-istii. Plateau o caruta de bani la sanatate si la pensie, ca sa beneficieze, in cazul unei internari, de la fel de multe beneficii ca un asistat social, plus venit cu mancare si medicamente de acasa.

  • e ok sa plateasca IT-stii impozit, insa ar trebui sa fie o suma fixa, exact cat plateste si userul tanos, ptr ca atunci cand IT-stul merge in spital, primeste aceeasi mancare, acelasi stafilococ….etc, primeste acelasi asfalt plin de gropi…etc, nu primeste nimic in plus mai mult decat userul tanos….

   la fel cum toti avem pretentia ca toti sa primeasca pensie dupa contributivitate, nu ar trebui sa fie si userul tanos etic si moral si sa ceara sa primeasca servicii din partea tarii asteia la nivelul contributiilor lui, care de cele mai multe ori sunt poate si de ~ 10 ori mai mici decat plateste un IT-st doar prin CASS catre stat?

   alungati it-stii si veti avea nevoie de cca 10-20 useri tanos / per IT-st alungat ca sa supliniti incasarile la stat…..

 1. Să nu cumva să tăiați pensiile speciale. Din contră, poate ar trebui actualizate/indexate/majorate/rotunjite. Păstrați administrația stufoasă, doar așa au posturi toate rubedeniile voastre .

 2. In sfarsit nu mai merge cu anagajarea mascata cu SRL, cum sunt mai toti itistii. Sper sa umble si la pfa si acolo se fac anagajari mascate. Ar trebui sa plateasca retroactiv!!

 3. Discriminari salariale datorate hotărârilor judecătorești sunt la toate ministerele. De ce se elimina doar la Ministerul de finanțe? Rușine să vă fie!

 4. Stai sa vezi când vor pleca și mai mulți IT-sti , in alte tari . Sa va văd atunci pe ăștia cu inechitățile . Că nu pensiile speciale sunt problema ci 10% aia pe care nu-i plăteau IT-istii .Nici nu aduc prea multi bani la buget, it-stii ăștia . Și stai să vezi ca la alegerile de anul viitor cum o să o ia in mana partidul lu Colacu și a lu Nea Maciuca

 5. Stai sa vezi când vor pleca și mai mulți IT-sti , in alte tari . Sa va văd atunci pe ăștia cu inechitățile . Că nu pensiile speciale sunt problema ci 10% aia pe care nu-i plăteau IT-istii .Nici nu aduc prea multi bani la buget, it-stii ăștia . Și stai să vezi ca la alegerile de anul viitor cum o să o ia in mana partidul lu Colacu și a lu Nea Maciuca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *