Primăria Capitalei lansează un program de restaurare a clădirilor istorice din București, atât publice, cât și private

bucuresti, cladire istorica, patrimoniu, risc seismic, reabilitare

Primăria Municipiului București lansează un program de restaurare a clădirilor istorice din Capitală, deținute atât de stat, cât și de privați. Vor fi prioritizate, pe baza unui punctaj, clădirile care vor avea rol în creșterea economiei locale, respectiv cele care vor putea fi folosite pentru a crea locuri de muncă și pentru a susține industrii culturale, creative, ospitalitate, HoReCa.

„Lansăm azi în dezbatere publică Programul Municipal de Restaurare, destinat clădirilor istorice din București, indiferent de forma de proprietate. Suntem interesați să susținem în special clădirile care pot avea un rol în creșterea economiei locale, în dezvoltarea culturii, educației și turismului. Ne pregătim astfel să oferim o cale concretă pentru salvarea și valorificarea patrimoniului istoric al Capitalei, dincolo de efortul nostru de a rezista presiunii asupra vechilor clădiri și de a stopa demolările”, a scris primarul Nicușor Dan, pe Facebook.

Edmond Niculușcă, directorul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a transmis că instituția a reușit să creeze primul mecanism de salvare a clădirilor istorice din Capitală.

Potrivit lui, Programul Municipal de Restaurare va finanța proiectarea, definitivarea cărților funciare, inventarierea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a imobilelor monumente istorice, imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură clasate și în zone construite protejate de pe raza Municipiului București.

Programul Municipal de Restaurare este un program multianual de sprijin financiar și consultanță de specialitate și se bazează pe întreaga legislație în vigoare privind protejarea patrimoniului construit. Potrivit lui Niculușcă, această legislație a fost doar parțial aplicată în ultimii 30 de ani, la nivelul orașului București.

Beneficiarii programului sunt toți proprietarii de imobile monumente istorice, imobile aflate în ansambluri de arhitectură clasate și în zone construite protejate, persoane fizice sau juridice, de drept privat sau public, care îndeplinesc criteriile stabilite conform Normelor Metodologice.

Finanțarea se face pe baza unor principii și criterii și se acordă în baza unui apel anual organizat de Primăria Capitalei prin Administrația pentru Consolidări.

Accesul la program este ierarhizat pe baza unui punctaj al unui consiliu tehnico-științific.

Un criteriu fundamental al Programului este stabilirea unor funcțiuni ale imobilelor finanțate care să asigure finanțarea mentenanței imobilului, crearea de locuri de muncă și susținerea industriilor culturale și creative, ospitalitate, HORECA, antreprenoriatul local, educația ș.a. care asigură creștere economică și atractivitate turistică.

„Programul Municipal de Restaurare rezolvă problema punerilor în siguranță și a intervențiilor în primă urgență, cu respectarea valorii de patrimoniu în intervenție și pune bazele unui inventar digital al studiilor istorice pentru monumentele istorice și imobilele din zonele construite protejate de la nivelul Municipiului București”, afirmă Niculușcă.

Cum va funcționa

AMCCRS va elabora anual și va supune aprobării Primarului General al Municipiului București Programul Municipal de Restaurare (PMR) a imobilelor monumente istorice și imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului București.

Imobilele incluse în PMR, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se predau în folosință gratuită de către solicitant către executant pe toată perioada realizării investițiilor prin Proces-verbal de predare-primire.

Odată cu solicitarea de înscriere în PMR, solicitantul va depune și o declarație pe propria răspundere conform căreia se obligă ca în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor să predea amplasamentul lucrării liber de orice sarcini. În baza unei solicitări scrise și pentru motive justificate, termenul de 7 zile lucrătoare pentru predarea amplasamentului poate fi prelungit până la cel mult 28 de zile lucrătoare.

Pe perioada executării intervențiilor în imobilele cu destinația integrală sau parțială de locuință ce sunt ocupate, dacă lucrările nu se pot efectua altfel, AMCCRS va asigura cazarea temporară a persoanelor în locuințe de necesitate.

În condițiile Legii nrprivind protejarea monumentelor istorice și ale legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, intervențiile asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot constitui cauză de utilitate publică, iar AMCCRS poate supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiecte de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere parțială sau totală pentru imobilele-monumente istorice aflate în proprietate privată în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local.

Tipuri de investiții

AMCCRS propune anual repartizarea fondurilor alocate PMR de la bugetul local și/sau din alte surse legal constituite pentru următoarele categorii de investiții:

 1. obiective cu risc seismic, încadrate în clasa R(s) I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării- limită ultime, și în clasa R(s) II, din care fac parte construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă, pentru care există proiect de specialitate privind protejarea sau intervenția asupra imobilului monument istoric sau a imobilului aflat în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate, la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini și detalii de execuție, conform legislației în vigoare, avizate de Ministerul Culturii, direct sau prin intermediul Direcției pentru Cultură a Municipiului București, pentru lucrări de consolidare, restaurare, conservare.
 2. lucrări de punere în siguranță, intervenții în primă urgență pentru imobilele monument istoric sau imobilele aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate, care prezintă pericol public sau care sunt în situația de a suferi pierderi majore și ireversibile de substanță istorică, conform Notelor tehnice de constatare elaborate în acest sens, în limita a 10% din bugetul alocat.
 3. proiecte-pilot prin care să se poată evidenția abordări și metode-model de cercetare, conservare, restaurare și punere în valoare a imobilelor monument istoric sau a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate, în limita a 10% din bugetul alocat.

În baza unei solicitări scrise transmise AMCCRS de către solicitant, în cadrul PMR pot fi incluse și construcții monumente istorice cu lucrări de protejare sau intervenție aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate.

Nu pot depune solicitări pentru includerea în PMR proprietarii imobilelor care au încălcat prevederile unui protocol sau contract privind finanțarea protejării imobilului, încheiat în ultimii 5 ani cu Municipiul București sau cu altă autoritate publică, inclusiv prin accesarea de fonduri europene.

Clădiri eligibile

Pot fi incluse ca eligibile în PMR următoarele categorii de imobile de pe teritoriul Municipiului București care beneficiază de regimul juridic de protecție de monument istoric:

a) imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unității sau subunităților administrativ teritoriale, a instituțiilor sau serviciilor publice de subordonare centrală sau locală, a persoanelor juridice de drept public;

b) imobile aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege;

c) imobile (construcții, inclusiv fațade, și terenuri) aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

Nu pot fi incluse în PMR și sunt considerate neeligibile următoarele categorii de imobile:

a) imobile al căror drept de proprietate nu este înscris în Cartea Funciară;

b) imobile aflate sub sechestru asigurător;

c) imobile ipotecate;

d) imobile aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate.

Nu sunt considerate eligibile pentru finanțarea prin PMR următoarele categorii de lucrări, cu excepția cazurilor în care acestea sunt direct, nemijlocit și strict necesare funcționării, siguranței în exploatare, conservării, consolidării și restaurării monumentului istoric sau imobilului aflat în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate:

 1. a) Lucrări, echipamente și dotări de instalații, cu excepția celor care se referă la instalațiile pentru prevenirea și stingerea incendiilor, a celor pentru semnalizare și avertizare antiefracție – când acestea sunt justificate prin funcțiunea avizată – și a celor pentru protecția împotriva trăsnetului, îmbunătățirea calității aerului în interior, reducerea concentrațiilor de radon în clădiri, modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor prin utilizarea surselor regenerabile de energie;
 2. b) Lucrări de amenajare exterioară, cu excepția celor de sistematizare verticală necesare controlului sau eliminării umidității, restabilirii nivelurilor de călcare și configurațiilor istorice, a lucrărilor de împrejmuire, de acces, inclusiv a acceselor pentru persoanele cu dizabilități, a locurilor de parcare proiectate la nivel minim necesar, precum și a lucrărilor de restaurare a grădinilor și parcurilor istorice aferente monumentelor istorice, terase verzi și echiparea cu stații de reîncărcare pentru mașini electrice;
 3. c) Lucrări de reconstituire a unor monumente istorice sau a unor părți din monumente istorice, considerate ruine istorice, care reprezintă construcții nocive, stabilite pe baza studiului istorico-arhitectural de fundamentare și prin proiectul avizat și autorizat;
 4. d) Lucrările de componente artistice care presupun o alterare a imaginii și materialității autentice a monumentului istoric.

Pentru imobilele aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate incluse în PMR, solicitantul va constitui o garanție imobiliară egală cu cuantumul contribuției AMCCRS pentru o perioadă de 10 ani. Garanția imobiliară se recuperează în totalitate de la solicitant împreună cu dobânzile aferente, în situația în care imobilul în cauză a fost înstrăinat altei persoane cu excepția Municipiului București înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanției imobiliare. La data împlinirii termenului de 10 ani, garanția imobiliară instituită asupra imobilului se stinge de drept.

Finanțarea PMR se asigură de la bugetul local, prin bugetul AMCCRS, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite.

Cine evaluează

Solicitările sunt analizate și prioritizate, conform Normelor Metodologice, de un Consiliu tehnico-științific, constituit prin Dispoziție a Primarului General al Municipiului București la propunerea directorului AMCCRS, acesta din urmă având calitatea de Președinte;

Consiliul va avea 9 membri titulari, inclusiv Președintele, și 3 membri supleanți. Din componența Consiliului vor face parte obligatoriu: doi membri titulari din cadrul AMCCRS, unul cu specializare economică și unul cu specializare juridică, un membru titular din Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București și un membru titular din Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Restul membrilor Consiliului pot fi reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, Consiliului General al Municipiului București, AMCCRS, precum și reprezentanți ai societății civile, instituțiilor/organismelor guvernamentale sau autorităților/instituțiilor publice, Uniunii Arhitecților din România, Ministerului Culturii, Institutului Național al Patrimoniului și/sau Universității Tehnice de Construcții București.

Criteriile pentru reabilitare

Criteriile de prioritizare pentru includerea în PMR a imobilelor:

 1. Starea fizică a imobilului (se va puncta în baza documentarului foto din dosarul de evaluare):

>             precolaps: 15 puncte

>             degradare generalizată: 10 puncte

>             degradare structurală: 5 puncte

>             degradare arhitecturală: 3 puncte

>             degradare componente artistice: 2 puncte

 

 1. Amplasarea imobilului într-o zonă cu risc seismic ridicat (se va puncta conform Normativului PI 00- 3/2019 – Cod de proiectare seismică – Partea a IlI-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente sau conform normelor în vigoare la data evaluării): 5 puncte
 2. Amplasarea imobilului în zona dc protecție sau în vecinătatea unor monumente istorice (se va puncta conform Listei Monumentelor Istorice în vigoare la data evaluării): 5 puncte
 3. Capacitatea solicitantului de asigurare a cofînanțării (se va puncta conform dosarului de evaluare):
 • cofinanțare asigurată în proporție de 75% sau mai mult: 25 puncte
 • cofinanțare asigurată în proporție de 50% sau între 50% și pana la 75%: 20 puncte
 • cofinanțare asigurată în proporție de 25% sau între 25% și pana la 50%: 15 puncte
 • cofinanțare asigurată în proporție de 10% sau între 10% și pana la 25%: 10 puncte
 • cofinanțare asigurată în proporție de pana la 10%: 5 puncte
 1. Funcțiunea imobilului: pentru fiecare din destinațiile: (1) locuință, (2) socială, (3) culturală, (4) religioasă și de cult, (5) învățământ, (6) industrie creativă, artizanat sau antreprenoriat local, (7) ospitalitate (stabilite conform documentelor de identificare a imobilelor asa cum sunt enumerate la art. 8 alin 3 lit. a)-c) din Norme) se vor acorda cate 5 puncte
 2. Păstrarea funcțiunii declarate la momentul depunerii dosarului de evaluare (se va puncta conform declarației depuse la dosar):

>             5 ani sau mai mult de 5 ani de la momentul recepției lucrărilor: 10 puncte

>             de la 4 ani (inclusiv) pana la 5 ani de la momentul recepției lucrărilor: 7 puncte

>             de la 3 ani (inclusiv) pana 4 ani de la momentul recepției lucrărilor: 5 puncte

>             de la 2 ani (inclusiv) pana 3 ani de la momentul recepției lucrărilor: 3 puncte

> de la 1 an (inclusiv) pana 2 ani de la momentul recepției lucrărilor: 1 punct

 1. Capacitatea solicitantului de întreținere și protejare a monumentului istoric ulterior execuției lucrărilor (se va puncta conform planului de măsuri și activități depus la dosar): 5 puncte

În baza criteriilor, principiilor și condițiilor prevăzute de prezentele Norme Metodologice, Consiliul tehnico-științific selecționează cererile pentru care se acordă contribuție financiară din partea autorităților administrației publice locale, în vederea realizării lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monuentelor istorice și imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate.

Imobil de patrimoniu cu risc seismic Sursa foto: Inquam Photos / Alberto Grosescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *