Guvernul a pregătit o ordonanță prin care statul poate concesiona teren agricol pentru dezvoltări din domeniul energiilor regenerabile. Lista proiectelor de interes national strategic

Solar panels and wind turbine against blue sky

Agenția Domeniilor Statului va putea da în concesiune terenuri aflate în proprietatea statului firmelor sau Unităților Administrativ – Teritoriale care vor să dezvolte proiecte din domeniul energiilor regenerabile finanțate prin programul RePowerEU, pentru care România are alocate 1,4 miliarde euro, până în 2030, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență inițiat în comun de Ministerul Agriculturii și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În cadrul textului de act normativ se mai și declară 19 proiecte din regenerabil de interes strategic național cu impact asupra adecvanței sistemului energetic national, lista cărora Economedia o prezintă, atașat.

Planul de măsuri REPowerEU, adoptat în 2022, are ca scop asigurarea independenței Europei față de importurile de combustibili fosili din Rusia. Printre măsuri se află și finanțarea proiectelor din domeniul energiilor regenerabile.„Având în vedere că Agenția Domeniilor Statului, ca entitate juridică responsabilă cu administrarea, concesionarea și arendarea terenurilor cu destinație agricolă aflate în domeniul public și privat al statului, potrivit Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, se va implica alături de alte entități relevante în sectorul energetic, în scopul dezvoltării și exploatării potențialului de investiții, în sensul creării de capacități de producere a energiei verzi iar pentru aceasta este necesară reglementarea cadrului legal pentru a asigura folosința acestor terenuri cu destinație non-agricolă pentru implementarea acestor proiecte de interes strategic național”, citim în textul OUG.

Agenția Domeniilor Statului, ca entitate juridică responsabilă cu administrarea terenurilor cu destinație agricolă, se va implica alături de alte entități relevante în sectorul energetic, în scopul dezvoltării și exploatării potențialului de investiții în sensul creării de capacități de producere a energiei verzi, în proiectele finanțate din fonduri europene, în mod direct sau în asociere ori prin funcțiile și atribuțiile delegate de către instituțiile cu rol în atragerea fondurilor europene prin gestionarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Drept urmare, se impune modificarea și completarea corespunzătoare a Legii nr.268/2001.

De asemenea, a fost necesară intervenția asupra legii care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficiență legislativă, în special asupra încheierii și derulării contractelor de concesiune, inclusiv pentru asigurarea siguranței și securității alimentare naționale și conservarea proprietății publice a statului român, cât și pentru obținerea de plusvaloare prin prelucrarea produselor agricole direct de către producătorii români și crearea de noi locuri de muncă.

Se impune modificarea și completarea la articolul XII, alineatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative nr.171/2022.

Principalele prevederi cu impact asupra bugetului sunt următoarele:

1) Coordonatorii de reformă/investiții precum și beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri alocate în cadrul Planului Național de Redresate și Reziliență angajează cheltuieli pentru implementarea acestora prin încheierea de contracte de achiziție publică pentru unul sau mai multe proiecte cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

2) Valoarea estimată a proiectelor prevăzută la alin.(1) se stabilește în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru fiecare proiect în parte, cumulat pe loturi/sau în totalitate și stă la baza fundamentării tipului de procedură de achiziție  publică potrivit prevederilor legale în vigoare.

3) Proiectele implementate de coordonatorii de reformă/investiții precum și de beneficiarii care au încheiate contracte de finanțare se cuprind în planul de achiziții publice, fiecare în parte, cumulat pe loturi/sau în totalitate, la valoarea estimată.

4) Proiectele menționate la alin.(1) au documentațiile tehnico-economice elaborate și aprobate conform prevederilor legale în vigoare privind investițiile publice.

Prin prezentul proiect se mandatează reprezentanții legali ai organelor de conducere de la nivelul administratorului/operatorului infrastructurii hidroenergetice, administratorului terenurilor care fac obiectul proiectelor din anexa sau de la nivelul administratorului/operatorului infrastructurii de irigații să aprobe/să contracteze/să finanțeze categoriile de cheltuieli prevăzute la alin.(1).

Cheltuielile cu operațiunile necesare desfășurării activității structurii de specialitate, ce va gestiona proiectele cu finanțare din fonduri europene vor fi deduse din Fondul Național pentru Achiziția Terenurilor. Acest fond va fi constituit din venituri proprii, respectiv din încasările din concesionarea terenurilor agricole degradate, din clasa a V-a de calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor categoria de folosință curți-construcții, inclusiv canale, din domeniul public sau privat, către persoane de drept public sau privat în scopul producerii de energie din surse regenerabile.

Sumele din Fondul National pentru Achiziția Terenurilor rămase după deducerea cheltuielilor vor fi utilizate în scopul achiziționării de noi terenuri cu destinație agricolă, care vor fi concesionate, generând astfel venituri la bugetul de stat.

Solar panels and wind turbine against blue sky

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *