VIDEO Totul despre ajutorul de încălzire. Cum se obține în acest an și cum se completează cererea

calorifer, incalzire Sursa foto: Unsplash / Julian Hochgesang

Consumatorii vulnerabili din România, adică persoanele cu venituri scăzute, pot beneficia în acest an de un ajutor încălzire în sezonul rece și de o altă sumă numită „supliment pentru energie”, care poate fi acordată tot anul. Cererile pentru a obține acești bani pot fi depuse anul acesta până la data de 20 noiembrie, alături de o serie de documente care să dovedească situația financiară precară.

Ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie sunt acordate în acest an prin legea consumatorului vulnerabil, în sfârșit adoptată, care se va aplica de la 1 noiembrie.

Între 1 şi 5 milioane de oameni vor beneficia de suport din partea statului odată ce Legea consumatorului vulnerabil va intra în vigoare, spunea ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Iată un ghid exhaustiv privind obținerea ajutorului de încălzire în acest an, de la cine îl poate obține și cum, până la modul de completare a cererii, care numără nu mai puțin de 14 pagini.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece) – Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Suplimentul pentru energie (lunar, tot anul) – Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Care sunt tipurile de energie pentru care se acordă măsurile de sprijin?

 • termică în sistem centralizat
 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolieri

 Care sunt condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
 • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
 • numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzireau fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

Care sunt sumele decontate și plafoanele de venituri privind ajutorul pentru încălzirea locuinței?

Nivelele de venituri şi cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat, exprimate în lei:

Limite venituri

Compensare lunară energie termică

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

familii

persoane singure

lei

lei

lei

până la 200

100%

100%

250

500

320

200,1 – 320

90%

90%

225

450

288

320,1 – 440

80%

80%

200

400

256

440,1 – 560

70%

70%

175

350

224

560,1 – 680

60%

60%

150

300

192

680,1 – 920

50%

50%

125

250

160

920,1- 1040

40%

40%

100

200

128

1040,1- 1160

30%

30%

75

150

96

1160,1- 1280

20%

20%

50

100

64

1280,1- 1380

10%

25

50

32

1280,1- 2053

10%

25

50

32

Care sunt sumele decontate privind suplimentul pentru energie?

Sursa de energie utilizată Suma fixă acordată lunar (lei)
Energie electrică 30 lei
Gaze naturale 10 lei
Energie termică 10 lei
Combustibili solizi și/sau petrolieri 20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursă de energie utilizată este cea electrică 70 lei (lunar)

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.

Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

Cum pot obține ajutorul pentru încălzire / suplimentul pentru energie?

Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

Unde găsesc formularul de cerere-declarație pe propria răspundere?

 • La sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința
 • Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum și a Ministerului Muncii si Protecției Sociale
 • Descarcă de aici formularul – Formular-de-cerere-declaratie-pe-propria-raspundere

Cine mă poate ajuta să completez formularul?

 • Asistentul social din cadrul primăriei
 • VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

Unde depun formularul?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

 • personal
 • electronic
 • transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

 • îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
 • îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Cum pot completa singur formularul?

Iată câteva tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv de o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul:

La Cap.1 trebuie completate datele persoanei care depune cererea (solicitantul). Sunt obligatoriu de completat citeț și conform documentului de identitate următoarele:

 • nume, prenume, cod numeric personal, tipul, numărul și seria actului de identitate, domiciliul și numărul de telefon, calitatea și ce se solicită (în cazul de față „Ajutorul de încălzire” și / sau ,,Suplimentul pentru energie”).

Documentul de identitate din care se completează datele trebuie să fie primul în documentele atașate.

La Cap. 2 (date despre persoana îndreptățită), în majoritatea cazurilor sunt datele aceleiași persoane de la Cap. 1. În caz contrar (ceea ce înseamnă că la Cap. 1 calitatea nu este ,,în nume propriu”), va trebui prezentată dovada împuternicirii (procură)/reprezentării (hotărâre judecătorească) care se va atașa în copie la cerere, după copia documentului de identitate.

Sunt obligatoriu de completat citeț și conform cu documentul de identitate nume, prenume, cod numeric personal, tipul, numărul și seria actului de identitate, domiciliul, starea civilă, situația profesională, venituri realizate în luna anterioară depunerii cererii. Celelalte rubrici referitoare la istoricul locuirii, studii, istoricul muncii în afara țării, grad de dizabilitate, alte beneficii sociale nu au importanță în stabilirea dreptului la ajutor.

Documentul de identitate din care se completează datele este primul sau urmează celor de la Cap. 1. De asemenea, pentru a confirma starea civilă trebuie, după caz, document doveditor, respectiv: căsătorit – certificat de căsătorie, văduv – certificat de deces, divorțat – hotărâre judecătorească/act notarial.

Notă: dacă titularul ajutorului este căsătorit(ă), trebuie ca soțul/soția să apară ca membru al familiei în capitolul aferent din cerere.

Cap. 3 cuprinde date despre numărul de membri de familie majori și minori și datele fiecărei persoane în parte. Sunt obligatoriu de completat citeț numărul de persoane majore și numărul de copii și pentru fiecare membru al familiei în parte, conform cu documentul de identitate, nume, prenume, cod numeric personal, tipul, numărul și seria actului de identitate, situația profesională (numai pentru persoanele majore), venituri realizate în luna anterioară depunerii cererii.

Copiile după documentele de identitate doveditoare se atașează după cel al titularului în ordinea în care sunt enumerate în cerere.

Titularul împreună cu membrii familiei, ca număr total, trebuie să se regăsească pe adeverința de la asociația de proprietari / locatari.

Cap. 4 cuprinde date despre locuință, modul de încălzire și sursa de energie pentru suplimentul de energie, în cazul în care acesta este solicitat. Trebuie acordată atenție la:

 • numărul de camere în cazul încălzirii cu energie termică în sistem centralizat, care trebuie verificat pe actul de proprietate / închiriere a locuinței;
 • modul de încălzire cu transcrierea corectă și lizibilă a furnizorului, a codului de client (energie termică, gaze naturale și energie electrică) și a locului de consum (POD) (gaze naturale și energie electrică).
 • copii după documentele care atestă calitatea de titular al ajutorului se anexează după documentele de identitate.

! Atenție pentru abonații E-ON: a nu se confunda cod loc consum cu cod încasare. Pe factura E-ON codul de client începe cu ,,1”, codul locului consum începe cu ,,5” și codul de încasare începe ce ,,2”. Abonații la alți furnizori vor trebui să contacteze furnizorul pentru a afla echivalentul POD pe factură.

! Atenție:

 • este acceptat un singur mod de încălzire. Nu se poate bifa decât o singură casetă.

Copii sau originale ale facturilor vor fi anexate obligatoriu la cerere.

Cap. 5 cuprinde date despre veniturile familiei / persoanei singure. În dreptul fiecărui tip de venit se completează, dacă este cazul, suma (nu se bifează, nu se barează). Dacă sunt două venituri de același tip la membri diferiți ai familiei acestea se cumulează și se înscrie suma rezultată. Trebuie ca suma veniturilor declarate la Cap. 3 să fie egală cu suma veniturilor declarate la Cap. 5. Dacă nu există venituri declarate nu se completează nimic. Sumele vor fi înscrise aliniate la dreapta fără zerouri nesemnificative.

Documentele referitoare la venituri vor fi anexate la cerere.

Cererea trebuie datată și semnată.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a stimulentului pentru energie

 1. Copii acte de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei peste 14 ani (BI, CI, CIP);
 2. Copie certificate de naştere ale copiilor în vârstă de până în 14 ani;
 3. Copie certificat de căsătorie sau după caz, copie hotărâre de divorț/act notarial;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul.
 5. Certificat de deces – dacă este cazul.
 6. Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului – dacă este cazul.
 7. După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 8. Documentele în baza cărora solicitantul deţine locuinţa (contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de habitație, contract de închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moştenitor etc.);
 9. Adeverinţă eliberată de către asociația de proprietari/locatari în care să se menționeze numărul membrilor de familie, numele și prenumele acestora și codul de client;
 10. Pentru persoanele membre menționate în cererea/declaraţie pe propria răspundere, care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului Bucureşti sau pe raza altei localităţi sunt necesare următoarele documente: adeverinţă emisă de instituția competentă din care să reiasă că au/ nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală emis de către Direcția Generală de Impozite și Taxe din localitatea de domiciliu, adeverințe de venit pe anul 2018 și 2019 emise de către Administrația Finanțelor Publice a respectivei localități/sector.
 11. Adeverinţă de salariu pentru fiecare membru al familiei care lucrează cu contract legal, în care să se specifice salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei; copie taloane pensie din luna anterioară depunerii cererii; copie talon alocaţie (plasament sau alte indemnizaţii) – din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii/stimulente acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii; taloane șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
 12. Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);
 13. Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);
 14. Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz;
 15. Contract de debransare energie termică sau gaze naturale în cazul în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică. p) Orice alte documente solicitate, după caz.

! Cererile/declarația pe propria răspundere se depun obligatoriu cu facturile aferente ajutorului pentru încălzirea locuinței și a stimulentului pentru energie solicitat.

Lista bunurilor ce pot duce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței:

Bunuri imobile:

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare):

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare:

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări:

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Cine stabilește dacă pot beneficia de ajutor de încălzire

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonul rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu aceea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

În cazul în care, după verificare cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi a documentelor prezentate se constată faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile legale de acordare, se redactează dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei motivată privind respingerea cererii.

Totodată, în situaţia în care familia sau persoana singură refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

Sursa foto: Unsplash / Julian Hochgesang

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *