Guvernul a adoptat modificări la legislaţia privind guvernanţa corporativă a companiilor de stat. Se înfiinţează Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice şi un corp al administratorilor

Redacția dec. 19, 2022 0 comentarii
angajati, companii, business

Guvernul a adoptat, luni, un proiect de lege care aduce modificări la legislația privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Una dintre noutăți este faptul că se înființează Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice şi un corp al administratorilor. Modificările sunt în contextul unei reforme asumate pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede ca societăţile statului să numească un management profesionist.

Economedia a scris și anterior că Guvernul înființează prin aceste modificări o nouă agenție de stat, una care va monitoriza și va evalua performanțele întreprinderilor publice. Ea va fi în subordinea Secretariatului General al Guvernului, condus de social-democratul Marian Neacșu.

Proiectul propune separarea funcției de reglementare de funcția de coordonare a proprietății statului sau a unităților administrativ-teritoriale în calitatea lor de acționari. Funcția de reglementare va fi în continuare exercitată de către Ministerul Finanțelor, împreună cu calitatea de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice din subordine, iar funcția de coordonare a întreprinderilor publice va fi realizată de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Se va elabora o politică de proprietate prin care să se definească rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale a întreprinderilor publice de la nivel central și local. Conform orientărilor OCDE, politica de participare a statului în economie ar trebui să definească în mod clar rațiunea de proprietate a statului, cu criterii explicite și așteptările pentru toate părțile implicate, inclusiv acționarii întreprinderilor publice, consiliile de administrație, conducerea, auditorii și alte părți cheie interesate, cu stabilirea clară a responsabilităților.

Se va realiza jalonul 440 din PNRR, prin operaționalizarea, la centrul Guvernului, a Grupului Operativ pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernanță corporativă (termen T IV 2022), respectiv prin înființarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va fi în subordinea directă a Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, finanțată de la bugetul de stat.

Conducerea AMEPIP este asigurată de un preşedinte, care va fi ajutat în activitatea sa de doi vicepreşedinți. Funcţiile de președinte și de vicepreședinte al AMEPIP sunt asimilate din punct de vedere al condițiilor de  salarizare cu funcţia de secretar de stat și respectiv cu funcția de subsecretar de stat.

Preşedintele și vicepreședinții AMEPIP sunt persoane de înaltă reputație profesională, absolvenți de studii superioare și cel puțin zece ani de experiență profesională în domeniul economic sau financiar, de management sau juridic, dintre care cel puțin 7 ani în funcții de conducere executivă în societăți cu capital privat, în întreprinderi publice sau în administrația publică.

AMEPIP are următoarele atribuții:
a) inițierea, prin Secretariatul General al Guvernului, a proiectelor de acte normative în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice și avizarea proiectelor de acte normative cu incidență în domeniul său de competență;
b) elaborarea de reglementări, aprobate prin ordin al președintelui AMEPIP, în scopul aplicării principiilor de guvernanță corporativă;
c) elaborarea, monitorizarea și revizuirea periodică a politicii de proprietate și transmiterea acesteia către Guvern în vederea aprobării, prin hotărâre;
d) monitorizarea și evaluarea implementării principiilor de guvernanță corporativă de către autoritățile publice tutelare și întreprinderile publice, în concordanță cu prevederile legale aplicabile și cele mai bune practici internaționale în materie, respectiv notificarea imediată a autorității publice tutelare responsabile sau a întreprinderii publice, în cazul unor încălcări, cu propuneri de remediere;
e) participarea la procedura de selecție pentru numirea administratorilor de întreprinderi publice de la nivel central, prin reprezentanții săi în comisia de nominalizare și selecție;
f) publicarea listei administratorilor de întreprinderi publice și a listei directorilor în funcție, pe pagina de internet, pe baza datelor transmise de autoritățile publice tutelare;
g) monitorizarea implementării politicii de remunerare în conformitate cu principiile de remunerare a membrilor consiliului de administrație/supraveghere/ directori/directorat ai întreprinderilor publice, precum și a politicii de dividende pentru întreprinderile publice;
h) sprijinirea, îndrumarea și acordarea de consultanță pe probleme de guvernanță corporativă, la solicitarea autorităților publice tutelare sau a întreprinderilor publice;
i) furnizarea de recomandări întreprinderilor publice și autorităților publice tutelare, la solicitarea acestora;
j) monitorizarea obiectivelor și a strategiilor întreprinderilor publice;
k) colectarea, monitorizarea și publicarea pe pagina proprie de internet a rezultatelor de performanță financiară și nefinanciară a întreprinderilor publice, pe baza indicatorilor de performanță furnizați de întreprinderile publice, incluși în tabloul de bord;
l) monitorizarea și evaluarea performanței administratorilor întreprinderilor publice;
m) elaborarea de informări privind performanța întreprinderilor publice și transmiterea acestora Guvernului și, respectiv, Parlamentului, precum și aducerea la cunoștința publicului prin publicarea pe pagina de internet;
n) aplicarea de sancțiuni autorităților publice tutelare, întreprinderilor publice, persoanelor fizice responsabile și publicarea acestora pe pagina de internet;
o) organizarea de programe de formare pentru personalul autorităților publice tutelare, întreprinderilor publice, administratori, directori, precum și alte persoane interesate, pe teme de guvernanță corporativă.

Proiectul urmărește garantarea faptului că orice întreprindere publică urmărește obținerea profitabilității. În acest sens, se propune aprobarea de către Agenție a unui nivel minim al indicatorilor cheie de performanță, anexă a contractului de mandat, indicatori de la care pornește negocierea.

Se elimină în acest mod posibilitatea stabilirii unor indicatori nesemnificativi, astfel încât componentele variabile ale remunerației membrilor consiliilor de administrație să aibă un nivel corelat cu nivelul indicatorilor de performanță.

Prin proiect se elimină prelungirea nelimitată a mandatelor provizorii pentru membrii consiliului de administrație. În situaţii excepționale, precum scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se va desemna , de către adunarea generală a acționarilor, un administratoru provizoriu, al cărui mandat este de maximum 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt numiți de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii înlocuiți încetează de la data numirii administratorilor definitivi.

În cazuri excepționale, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul de 6 luni, la care se adaugă încă 2 luni, și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, este permisă alegerea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 6 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzatoare a procedurii de selecție și nominalizare.

Proiectul prevede că nu se vor acorda indemnizații variabile pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație și se va limita indemnizația variabilă pentru membrii executivi la nivelul a 72 de câștiguri salariale medii brute lunare pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de întreprinderea publică.

Proiectul mai prevede înființarea unui corp al administratorilor de întreprinderi publice, care se va constitui ca o bază de date organizată și gestionată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, publicată pe pagina sa de internet și care va cuprinde lista persoanelor fizice și juridice înregistrate ca eligibile pentru selectarea și nominalizarea în posturi de administrator în cadrul întreprinderilor publice.

Acestea vor putea candida, alături de persoane fizice și juridice care nu sunt înscrise în corpul administratorilor de întreprinderi publice, în cadrul proceselor de recrutare și nominalizare în posturi de administrator în cadrul întreprinderilor publice. În cazul persoanelor juridice, selectate și numite ca administrator al întreprinderii publice, AMEPIP înregistrează în această bază de date persoanele fizice desemnate în acest sens de persoanele juridice.

Prin apartenența la corpul administratorilor de întreprinderi publice nu se dobândește calitatea de administratori numiți, dar se conferă acestora dreptul de a participa la procedura de evaluare și selecție a administratorilor, declanșată de autoritatea publică tutelară, pentru un mandat de 4 ani, ca membru în consiliul de administrație al întreprinderii publice. Pot participa la procedura de selecție și persoane care nu sunt înscrise în corpul administratorilor de întreprinderi publice, fiind interzisă orice discriminare.

Sursă foto: Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *