EXCLUSIV Ce proiecte energetice va finanța România prin componenta RePowerEU din PNRR: Vouchere de 72.500 lei pentru renovarea energetică a locuințelor, vouchere de 25.000 lei pentru fotovoltaice, panouri solare flotante pe canale de irigații, ghișee de consiliere energetică și investiții pentru Transelectrica

Elena Deacu sept. 12, 2023 1 comentarii
panouri fotovoltaice solare InnoEnergy Skills Institue lauch

România va finanța cu aproape 2 miliarde de euro proiecte energetice prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin componenta RePowerEU, conform documentului obținut de Economedia. Proiectele finanțate sunt următoarele: vouchere de 72.500 lei pentru renovarea energetică a locuințelor, vouchere de 25.000 lei pentru fotovoltaice, panouri solare flotante pe canale de irigații, ghișee de consiliere energetică, renovarea energetică a clădirilor publice, utilizarea terenurilor neproductive pentru producția de energie verde, formare profesională în energia verde și investiții pentru digitalizarea și modernizarea rețelei Transelectrica.

Amintim că România primește un total de 1,4 miliarde de euro pentru componenta RePowerEU din PNRR, după ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei a dezvăluit nevoia de investiții și de independență energetică. Totodată, Guvernul a decis să transfere către RePowerEU componenta din PNRR de dezvoltare de capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, cu o alocare de 460.000.000 euro.

R1. Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor RES, în scopul producției de energie verde și crearea registrului unic național al zonelor de accelerare (alocare indicativă 5.000.000 euro);

Un prim obiectiv specific constă în modificarea cadrului legal pentru a permite încadrarea ca „zone de accelerare pentru RES” a acelor terenuri aflate în proprietatea statului român și administrate de Agenția Domeniilor Statului, care sunt clasificate ca fiind neproductive/ degradate astfel încât acestea să poată fi utilizate pentru producția de energie din surse regenerabile.

Un al II-lea obiectiv al acestei reforme constă în crearea unui Registru Unic Național de Inventariere al Terenurilor Neproductive (RUITN) pentru cele aproximativ 320.000 hectare de teren aflate în administrare în scopul supravegherii utilizării corespunzătoare a terenurilor neproductive, inclusiv pentru producere de energie din surse regenerabile – E-SRE precum energie solară și eoliană.

Un al III-lea obiectiv al acestei reforme constă în reglementarea obligației de reducere minim la jumătate a termenelor normate în diferitele acte normative și regulamente interne ale autorităților și instituțiilor publice și celorlalte entități responsabile cu procesul de autorizare/avizare a termenelor normate pentru autorizarea/avizarea facilităților de producție a energiei regenerabile dezvoltate în cadrul zonelor de accelerare RES identificate în cadrul teritoriului administrat de ADS.

Pentru componenta de modificare a cadrului legislativ termenul estimat este trimestrul Q4 2023.

Pentru componenta de inventariere a terenurilor degradate și dezvoltarea registrului unic, termenul estimat de finalizare este trimestrul Q4 2024.

Pentru demararea procedurilor de semnare a contractelor de concesionare termenul estimat este Q2 2025.

Pentru obținerea a cel puțin unei autorizatii pentru construcția de capacitate de productie de energie din surse regenerabile în zonele de accelerare pentru RES prin folosirea platformei PCUEL termenul estimat este Q4 2025.

R2. Crearea cadrului legal pentru înființarea și dezvoltarea unor ghișee unice de informare (One Stop Shop – OSS) în scopul oferirii serviciilor de consiliere energetică;

Obiectivul principal al reformei constă în eliminarea barierelor administrative întâmpinate de persoanele fizice în procesul de obținere a informațiilor pentru realizarea investițiilor de eficientizare energetică a clădirilor și stimularea investițiilor de acest tip.

Consilierea energetică va include informații complete despre probleme energetice legate de construcția și renovarea clădirilor, încălzirea și răcirea clădirilor, instalații electrice. Totodată, va include informații coordonate in domeniile privind termoizolații, tâmplărie, sisteme de încălzire, sprijin financiar, sfaturi de economisire a energiei, sisteme fotovoltaice, sisteme de stocare etc.

Un prim obiectiv specific constă în înființarea și dezvoltarea unor ghișee unice de informare (One Stop Shop – OSS) la nivel național în scopul oferirii serviciilor de consiliere energetică și realizarea cadrului legal în acest sens.

Activitatea de consiliere oferită de aceste OSS-uri va viza atât persoanele fizice (cetățenii), cât și asocierile acestora/comunitățile interesate pentru realizarea unor proiecte de eficiență energetică și/sau construcția de noi capacități de producere de energie din surse regenerabile, ceea ce va duce la obținerea statutului de prosumator de către acestea.

Un al doilea obiectiv al acestei reforme constă în simplificarea procedurilor administrative (inclusiv reducerea de termene) la nivelul autorităților și instituțiilor publice și a celorlalte entități responsabile cu procesul de autorizare/avizare pentru obținerea calității de prosumator, inclusiv pentru activitățile de eficientizare energetică a clădirilor. Autoritățile și instituțiile publice și celelalte entități responsabile vor acorda prioritate procesului de autorizare/avizare a proiectelor inițiate prin OSS.

Birourile vor avea o prezență fizică și vor oferi inclusiv sprijin prin telefon (linie de serviciu) sau e-mail. Oamenii se pot înscrie pentru consiliere online sau prin telefon.

Reforma se va finaliza până in trimestrul 4 2024.

I1. Formarea profesională a resursei umane pentru dobândirea de competenţe în domeniul energiei verzi (alocare indicativă 10.380.000 euro);

Măsura are drept obiectiv general calificarea şi /sau recalificarea forței de muncă în domeniul energiei din surse regenerabile prin dobândirea de noi competenţe, cât şi atestarea/autorizarea lucrătorilor în competenţe verzi. Prin această intervenţie se vizează atât creşterea competitivităţii forţei de muncă, cât şi a societăţilor şi firmelor din domeniu prin angajarea unor lucrători cu competențe în domeniul producerii energiilor regenerabile.

Investiţia se va realiza în două etape.

Etapa 1 – maparea nevoilor și identificarea ocupațiilor noi:

Furnizorul/furnizorii desemnat/desemnaţi, în urma organizării unei proceduri de achiziție publică, deschisă, transparentă, nediscriminatorie și competitivă , va realiza minim următoarele activităţi: a) Analiza nevoilor de formare si corelarea acestora cu ocupaţiile prevăzute în Clasificarea ocupaţiilor din România (COR), actualizarea, după caz, a ocupaţiilor din COR în vederea adaptării la cele mai recente tendinţe din piaţa muncii în domeniul energiei din surse regenerabile, cu avizul Ministerului Energiei. Maparea se va realiza la nivelnațional (din care vor fi excluse cele 6 județe pentru care sunt dedicate masuri specifice prin PTJ) prin utilizarea unei matrice de calificări pentru competenţele verzi si se va baza pe analize si studii de piaţă pentru a identifica nevoile specifice.

 1. b) Elaborarea de standarde ocupaţionale pentru toate ocupaţiile nou identificate si revizuirea unor standarde operaţionale aprobate conform unor proceduri care nu mai sunt în vigoare.
 2. c) Autorizarea programelor de către Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
 3. d) Selectarea grupului țintă.

Cartografierea nevoilor va ține cont și de informațiile furnizate prin „ReCONECT – Adaptarea la Schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare și Educație Pieței Muncii”, implementat de ANOFM, inclusiv indicatorii furnizați privind deficitul de competențe la nivel național.

Etapa 2 – formarea profesională în domeniul producției de energie regenerabilă

Pe baza rezultatelor din etapa întâi, etapa a doua se va concretiza prin organizarea de către centre de formare profesională selectate a unor cursuri practice şi teoretice finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire pentru ocupațiile nou identificate sau deja incluse in COR din domeniul producției de energie regenerabilă.

Furnizorii de formare profesională/asociații profesionale de profil (inclusiv furnizori care îşi desfăşoară activitatea de pregatire în mai multe centre de pregatire profesională) distribuiţi la nivel național (din care vor fi excluse cele 6 județe pentru care sunt dedicate masuri specifice prin PTJ) vor fi selectați printr-o procedură de achiziție publică competitivă.

Aceştia vor desfăşura următoarele activităţi:

 1. Organizarea programelor de formare profesională în conformitate cu nevoile stabilite in primă etapă, care vor fi finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională. Pregatirea profesională va viza atât ocupaţiile nou identificate, cât şi alte ocupaţii din domeniul tehnologiilor curate pentru care există o cerere ridicată precum: instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, inginer centrale fotovoltaice și inginer centrale eoliene.
 2. Evaluarea profesioniştilor din domeniu (printr-un examen – probă scrisă și probă practică in cadrul unui centru de evaluare a competentelor profesionale) în vederea obţinerii certificatului de competenţe profesionale prin recunoaşterea competenţelor obţinute în procesul de munca (experienţă), conform unui nou standard ocupaţional identificat în prima etapă sau a altor standarde din domeniul tehnologiilor curate, fără a participa la programele de formare.

Programele de formare profesională includ totodată realizarea unor activitați de training specializat, definirea conceptelor și a modului de desfășurare a activităților de instruire, identificarea și cooptarea formatorilor, realizarea suportului de curs, activități de monitorizare a rezultatelor.

Toţi furnizorii de formare profesională/ asociații profesionale cu profil vor fi autorizaţi pentru ocupaţiile vizate în ghidul solicitantului şi vor avea experienţă relevantă în domeniu.

Perioada de implementare: Reforma va fi realizată până în trimestrul III 2026.

I2. Creșterea producției de energie verde (alocare indicativă 482.000.000 euro)

I2.a Proiect pilot pentru instalarea unei capacități de 20 MW aferente producției de energie electrică cu tehnologie fotovoltaică flotabilă pe infrastructura sistemelor hidroameliorative aflate în administrarea ANIF (alocare indicativă 22.000.000 euro);

Proiectul pilot constă în instalarea pe canalele principale de irigații, reabilitate, aflate în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), a unor instalații de producere a energiei prin centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 20 MW – 20.400 MWh energie produsă.

Canalele principale de irigații reabilitate în anul 2022, cu deschidere mare, vor deservi ca suprafață de amplasare a instalațiilor fotovoltaice. Zona aleasă pentru proiectului pilot este situată în amenajarea de irigații Gălățui – Călărași.

Economedia a scris mai multe despre acest proiect AICI.

I2.b Transfer I1-C6 PNRR – Capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (alocare indicativă 460.000.000 euro);

I3. Eficiență energetică pentru APL-uri (alocare indicativă 300.000.000 euro);

Obiectivul general al investiției 3 vizează renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică). Mai precis, prezenta investiție reprezintă o continuare a investiției I1.b – Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice din cadrul Componentei 5 Valul Renovării gestionată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Astfel, investiția urmărește renovarea a 541.867,69 m2 care reprezintă în fapt numărul de metri pătrați neacoperiți în cadrul investiției inițiale din PNRR ca urmare a creșterii prețurilor.

Investiția va fi realizată până în trimestrul II, 2026.

I4. Utilizarea clădirilor rezidenţiale pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile (alocare indicativă 608.774.020 euro);

Obiectivul specific al investiției îl reprezintă crearea unui cupon (voucher) care să stimuleze montarea unui sistem fotovoltaic cu capacitate netă de minim 3 kW/locuință pe acoperișurile clădirilor rezidențiale aparținând persoanelor fizice și a unor sisteme de stocare a energiei electrice.

Investiția va conduce la o capacitate minimă de producție de 182,631 kW și o capacitate minimă de stocare de 304,385 kWh, prin susținerea instalării echipamentelor în sectorul rezidențial.

Rolul principal în mecanismul de voucher (cupon) îl au beneficiarii, persoane fizice, care au posibilitatea de a alege din mai multe opțiuni, în funcție de nevoile și posibilitățile lor. Aceștia pot opta să achiziționeze a) atât panouri fotovoltaice (PV) cât și un modul de stocare a energiei/baterii, b) doar panouri fotovoltaice sau c) exclusiv sistemul de modul de stocare a energiei/baterii, în cazul în care proprietarii dețin deja PV. Mecanismul vizează accesarea voucherului în anumite precondiții care asigură rapiditatea implementării investiției.

După selecție și confirmarea voucherului beneficiarul împreună cu instalatorul contractat trebuie să realizeze proiectul cu instalarea unui sistem PV cu o putere de minim 3 kW net și/sau a unui modul de stocare a energiei/baterii cu putere minimă de 5 kWh.

La finalizarea proiectului (minim 3 kW net capacitate instalată/instalarea unității de stocare de min. 5kWh) beneficiarul va transmite documentele de finalizare a instalării certificate de firma de instalare PV și/sau a modului de stocare a energiei, împreună cu factura de plată și cu dovada obținerii avizului tehnic de racordare (ATR) la coordonatorul investiție, care în termen de 5 zile lucrătoare va vira contravaloarea voucherului în contul aferent firmei de instalare

Contravaloarea voucherului va fi stabilită la valoarea de 25.000 lei pentru o instalație de panouri voltaice (PV) cu o putere 3 kW net.

Contravaloarea voucherului va fi stabilită la valoarea de 25.000 lei pentru un modul de stocare a energiei cu putere minimă de 5 kWh. Pentru ca aceste instalații cu stocare să fie eligibile, trebuie îndeplinită condiția ca sistemul fotovoltaic să nu fie conectat la rețea, ci să fie dedicat pentru autoconsum.

Beneficiarii direcți sunt persoanele fizice, proprietare ale locuințelor rezidențiale și numai pentru proprietatea principală (i.e. adresa oficială de reședință conform actului de identitate sau declarată prin declarație notarială). Accesul la finanțare este în mod egal asigurat tuturor categoriilor sociale, cu precizarea că persoanele vulnerabile au o prioritate sub investiția I5. Pentru evitarea dublei finanțări platforma informatică nu va permite aceluiași beneficiar să depună aplicația sub această investiție și investiția 5 – instalare de panouri solare.

Beneficiarii indirecți sunt întreprinderile din piața de producere a bateriilor şi a panourilor fotovoltaice, precum şi din piața de stocare a energiei electrice.

Perioada de implementare

▪ Perioada de formulare a Ghidului solicitantului, publicitatea măsurii și pregătirea apelului de proiecte: octombrie 2023- decembrie 2023.

▪ Derularea apelului de proiecte, inclusiv contractarea proiectelor: ianuarie 2024 – mai 2024

▪ Implementarea investiției: iunie 2024 – decembrie 2025.

I5. Programul Național „Casa eficientă energetic” (alocare indicativă 534.000.000 euro);

Obiectivul specific al investiției îl reprezintă crearea unui cupon (voucher) raportat la media suprafeței utile locuibile în România de care să stimuleze participarea populației, în special a segmentului vulnerabil la renovarea clădirilor rezidențiale unifamiliale aflate în proprietate proprie, în scopul creșterii cu minim 30% a eficienței energetice echivalentul a 443 GWh/an.

Mecanismul de implementare a sistemului de voucher pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale unifamiliale aparținând persoanelor fizice va avea două axe:

 • Axa I – Programul Național – Casa Eficientă Energetic: Renovarea energetică/ instalare panouri fotovoltaice pe clădiri rezidențiale unifamiliale aparținând persoanelor din segmentul vulnerabil de populație (Alocare 267.000.000 euro – 50% din alocarea investiției);
 • Axa II – Programul Național – Casa Eficientă Energetic: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale unifamiliale aparținând persoanelor fizice (Alocare 267.000.000- 50% din alocarea investiției).

Trebuie menționat că deși există o axă special destinată persoanelor vulnerabile nu înseamnă că persoanele vulnerabile nu pot depune proiecte și în cadrul axei II, dar pentru respectarea principiului de dublă finanțare un beneficiar nu va putea fi finanțat decât din una dintre cele 2 axe.

În acest sens, valoarea voucherului pentru ambele axe ale investiției este stabilită la 70.000 RON pentru partea de renovări asupra clădirii, alături de un voucher pentru toate evaluările tehnice necesare pe parcursul proiectului, cu un cuantum de 2.500 RON pentru ambele axe. Opțional, beneficiarii Axei I pot opta pentru un voucher pentru un sistem fotovoltaic în valoare de 25.000 RON.

Axa I se diferențiază față de programele existente prin posibilitatea ca proprietarii aflați în situația de vulnerabilitate, pe lângă partea de renovare, pot opta pentru instalarea unui sistem fotovoltaic de minim 3kW net, cu condiția ca imobilul să fie deja renovat sau după finalizarea lucrărilor de izolare a anvelopei, printr-un voucher suplimentar în valoare de 25.000 RON, similar celui acordat prin Investiția 4 din prezenta Componenta.

În cazul Axei I, prin sistemul de voucher (cupon) beneficiarii, persoane fizice vulnerabile, au posibilitatea de a alege din mai multe opțiuni, în funcție de nevoile și posibilitățile lor. Aceștia pot opta să achiziționeze a) atât renovare a cladirii, cât și instalare de panouri fotovoltaice (PV), b) doar renovare sau c) exclusiv panouri fotovoltaice, în cazul în care proprietarii au deja renovată proprietatea. Mecanismul vizează accesarea voucherului pentru a asigura rapiditatea implementării investiției.

Axa II se adresează publicului general, cu referire la clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice.

Aceștia au posibilitatea de a opta pentru un sistem de vouchere care constă în decontarea lucrărilor de renovare, precum și a evaluării tehnice (i.e auditul energetic al cădirii) însumând 72.500 RON (70.000 RON + 2.500 RON). De remarcat că Axa II va fi demarată după începerea Axei I.

Prin această investiție sunt vizate clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice cu încadrare în urma auditului energetic în clasa energetică G, F, D sau E.

Beneficiarii direcți sunt persoanele fizice, proprietare ale locuințelor rezidențiale și numai pentru proprietatea principală (i.e. adresa oficială de reședință conform actului de identitate sau declarată prin declarație notarială). Accesul la finanțare este în mod egal asigurat tuturor categoriilor sociale. Pentru implementarea investiției vor fi respectate criteriile privind egalitatea de gen şi de șanse potrivit principiilor Pilonului european al drepturilor sociale.

Se vor avea în vedere următoarele criterii pentru identificarea persoanelor vulnerabile, conform cadrului legislativ în vigoare:

 1. Vulnerabilitate legată de Sănătate și Dizabilități: Persoanele cu boli cronice, dizabilități, fizice și intelectuale, și afecțiuni medicale rare; Persoanele cu probleme de sănătate mintală și tulburări psihologice majore; Persoanele aflate în situații de risc ridicat de probleme de sănătate fizică și mentală, inclusiv dependența.
 2. Vulnerabilitate Economică și Socială:Persoanele care trăiesc în sărăcie sau experimentează dificultăți economice; Persoanele cu acces redus/fără acces la servicii energetice esențiale(încălzire, iluminat, alimentare a aparatelor electrocasnice); Persoanele care fac parte din grupuri cu stare socioeconomică scăzută; Gospodăriile monoparental; Persoanele dependente de droguri,alcool, alte substanțe.
 3. Situații de Viață Specifice:Tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și sau cu oportunități reduse (NEETs); Persoanele fără loc de muncă; Persoanele fără un stagiu complet de cotizare pentru beneficiile de pensie; Persoanele expuse la excludere socială sau la un risc ridicat de excludere.
 4. Vulnerabilitate Etnică și Culturală:Persoanele de etnie romă sau alte minorități care se confruntă cu provocări sociale și economice; Migranți, solicitanți de azil și refugiați.
 5. Vulnerabilitate Funcțională și Legată de înaintarea în Vârstă: Persoanele în vârstă cu funcționalitate limitată; Cei expuși riscului de excludere din cauza afecțiunilor legate de vârstă.

Calendar de implementare:

Perioada de formulare a Ghidului solicitantului, publicitatea măsurii și pregătirea apelului de proiecte – Trim. IV al anului 2023

Derularea apelurilor de proiecte, inclusiv contractarea proiectelor – Trim. III al anului 2024

Implementarea investiției – Trim. II al anului 2026

I6. Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice (alocare indicativă 56.237.200 euro);

Obiectivul specific urmărește, în cadrul Transelectrica și a filialelor sale care desfășoară activități specifice pentru funcționarea SEN/RET, reducerea indisponibilității SEN/RET prin diminuarea timpilor de intervenție și a indisponibilității echipamentelor din RET, scăderea riscurilor de atacuri cibernetice și asigurarea condiţiilor pentru funcționarea optimă a serviciilor.

Investiția se va implementa gradual până în august 2026.

Investiția 6.a – Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare indicativă 29.557.000 euro)

Sub-investiţia constă în montarea în 29 staţii C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a unor instalaţii de producere a energiei prin centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 11,25 MW şi instalaţii de stocare a energiei cu o capacitate de stocare de 19,10 MWh la o putere de 5 MW.

Centralele fotovoltaice și instalațiile de stocare a energiei electrice se vor instala exclusiv pe teritoriul următoarelor stații electrice C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.: FAI, Gutinaş, Roman Nord, Bucureşti Sud, Domneşti, Fundeni, Ghizdaru, Gura Ialomiţei, Pelicanu, Stâlpu, Târgovişte, Teleajen, Brazi Vest, Turnu Măgurele, Gădălin, Stupina, Constanţa Nord, Tulcea Vest, Medgidia Sud, Isaccea, Craiova Nord, Târgu Jiu Nord, Işalniţa, Calafat, Turnu Severin Est, Bradu, Iernut, Paroşeni şi Peştiş, fără a fi necesară achiziţia de teren suplimentar.

Sub-investiţia se va finaliza până în mai 2026.

Investiția 6.b – Retehnologizarea SMART SA – filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A (alocare indicativă 18.240.000 euro);

Obiectivul general al acestei sub-măsuri este asigurarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național (SEN) şi a Reţelei Electrice de Transport (RET) în parametri optimi, prin crearea unor servicii de mentenanță corespunzătoare, caracterizate de rapiditatea și calitatea intervenției care se bazează pe echipamente funcționale, dotate din punct de vedere tehnologic și aliniate la standardele UE.

Sub-investiţia urmărește să reducă numărul şi durata evenimentelor accidentale, precum și a consecințelor acestora pentru asigurarea funcţionării SEN/RET, să adapteze acțiunile de mentenanţă la specificul si tehnologiile de fabricație ale noilor echipamente instalate în RET și să reducă numărul şi durata acţiunilor de mentenanţă preventivă – planificată, care presupune retragerea din exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor ale Transelectrica şi a centralelor de producţie energie din surse regenerabile racordate la RET.

În mod concret, subinvestiția va fi implementată în Bucureşti şi judeţele: Bacău, Cluj, Constanţa, Craiova, Piteşti, Sibiu, Timişoara, în cadrul sucursalelor teritoriale ale Societăţii pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” S.A. – Filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Sub-investiţia se va implementa până în trimestrul IV 2024.

Investiția 6.c – Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare indicativă 8.440.200 euro);

Sub-investiţia vizează creşterea rezilienţei SEN/RET la atacurile cibernetice de o amploare crescută în ultima perioadă la nivel european, prin digitalizarea reţelei de comunicaţii a Transelectrica.

Sub-investiţia va contribui la creşterea rezilienței SEN/RET, abordând blocajele care pot apărea la nivelul rețelei de transport a energiei electrice prin tratarea cauzelor legate de securitatea cibernetică.

Sub-investiția constă în:

– Centru de date – achiziționarea de echipamente și software necesare dotării unui centru de date, în zona Sibiu-Brașov, la sediul Transelectrica,

– Analizoare de trafic de rețea – achiziționare analizor de trafic L2-7, 4 porturi SFP; SFP multimod și SFP monomod – vor fi utilizate în activitatea de diagnosticare și testare a circuitelor ethernet din cadrul rețelei de comunicații IP a Transelectrica,

– Securitatea rețelei IT&C – achiziționarea echipamentelor: sistem de stocare; firewall; switch internal links; switch infrastructure; switch PoE; Server; distribution router.

Sub-investiţia se va implementa până în trimestrul II 2026.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *